"Αεί ο Θεός ο Μέγας γεωμετρεί" Πλάτων (427 π.Χ. – 347 π.Χ.)

Αποστολή

Σύμφωνα με το Ν.Δ. 1013/71, αποστολή της ΓΥΣ είναι:

  • Η εκτέλεση όλων των γεωδαιτικών, τοπογραφικών, χαρτογραφικών και γεωφυσικών εργασιών για την ικανοποίηση, σε Γεωγραφικά Υλικά (Γ.Υ.), των αναγκών των ΕΔ.

  • Η έκδοση και διανομή των πάσης φύσεως χαρτών που αναγκαιούν στις ΕΔ και η τήρηση των απαραίτητων αποθεμάτων.

  • Η παροχή κάθε δυνατής συνδρομής στις Δημόσιες Υπηρεσίες, ΝΠΔΔ, τη Γεωδαιτική και Γεωφυσική Επιτροπή του Κράτους, καθώς και η συμβολή στη σύνταξη του Κτηματολογίου της Χώρας.

  • Η παρακολούθηση των εφαρμοζομένων στο εξωτερικό μεθόδων για την εκτέλεση γεωδαιτικών, τοπογραφικών και χαρτογραφικών εργασιών προς συμπλήρωση και βελτίωση των αντίστοιχων της ΓΥΣ.

  • Η χορήγηση Γ.Υ. σε νομικά και φυσικά πρόσωπα.

  • Η παροχή Γεωγραφικής Υποστήριξης με Γ.Υ. σε Ελληνικές και Συμμαχικές Δυνάμεις στα πλαίσια του NATO.

Copyright (c) 2017 Hellenic Military Geographical Service