"Αεί ο Θεός ο Μέγας γεωμετρεί" Πλάτων (427 π.Χ. – 347 π.Χ.)

Μουσείο

Το Μουσείο της ΓΥΣ, στεγάζεται εντός των κτιριακών της εγκαταστάσεων, στο Πεδίο Άρεως, οδός Ευελπίδων 4, Στρατόπεδο «Παπαρρόδου». Αποτελείται από δύο αυτοτελείς εκθεσιακούς χώρους. Στην κεντρική αίθουσα τα εκθέματα περιλαμβάνουν Γεωδαιτικά - Τοπογραφικά όργανα και συναφή εξοπλισμό, Ιστορικούς χάρτες, Τοπογραφικά διαγράμματα, Αεροφωτογραφίες - Φωτομωσαϊκά, αποσπάσματα από το διαχρονικό αρχείο των γεωδαιτικών μετρήσεων στην ύπαιθρο, τεχνικά εγχειρίδια εποχής, φωτογραφικό υλικό και το ιστορικό αρχείο της βιβλιοθήκης. Στην νέα αίθουσα εκτίθενται αποκλειστικά φωτογραμμετρικά επιστημονικά όργανα, φωτοθεοδόλιχοι και μηχανές αεροφωτογράφισης - τοπογραφικών μετρήσεων, που χρησιμοποιήθηκαν από τη ΓΥΣ, μαζί με δείγματα χαρτογραφικών προϊόντων που παρήχθησαν από αυτά.

Το Μουσείο επισκέπτονται σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, φοιτητές και τμήματα σχολών με σχετικό γνωστικό αντικείμενο, τμήματα στρατιωτικών σχολών, επίσημοι επισκέπτες της ΓΥΣ, καθώς και κάθε άλλος ενδιαφερόμενος.


Η επίσκεψη και ξενάγηση στο Μουσείο, παρέχει τη δυνατότητα άμεσης και σύντομης ιστορικής αναδρομής:

  • Της πορείας και του έργου της ΓΥΣ από την ίδρυσή της, η οποία είναι άμεσα συνυφασμένη με τη γεωδαιτική και χαρτογραφική εξέλιξη της χώρας.
  • Της εξέλιξης των σχετικών επιστημών της Γεωδαισίας, της Τοπογραφίας, της Φωτογραμμετρίας και της Χαρτογραφίας.


Στοιχεία Επικοινωνίας:

Email: mouseio_gys@army.gr
Τηλ: (+30) 210 8206655
         (+30) 210 8206767

Copyright (c) 2017 Hellenic Military Geographical Service